Založ si blog

Ako do slovenského štátneho rozpočtu každoročne priniesť viac než miliardu eur

 

Ako pritiahnuť voliča, z podzvoliteľných preferencií sa presekať do parlamentu a do štátneho rozpočtu Slovenska každoročne priniesť oveľa viac než miliardu eur.

 

Cieľom tohto príspevku je upriamiť pozornosť na problematiku, ktorá má v súčasnom tvrdom predvolebnom boji šancu zaujať a prilákať voliča.

Zaujať a prilákať nielen niektorého voliča, teda len voliča určitého zamerania, ale každého voliča, bez rozdielu názoru.

Tak toho, ktorý fandí pravici, ako aj toho, ktorý zasa ľavici, ktorý je liberál či konzervatívec alebo v strede, umiernený alebo radikál, kresťan alebo nekresťan, pohan či ateista, vyznávač tradičných hodnôt či aj ten, pre ktorého nie sú až také dôležité, ktorý je silný patriot s hlbokým národným cítením či aj opačného myslenia, ktorý je za širokú sociálnu politiku štátu alebo ten, ktorý uvažuje, že štát tu nie je preto, aby sa o každého staral, a každý je zodpovedný sám za seba.

 

Niet, zrejme, občana, v záujme ktorého by riešenie háklivej a doteraz neriešenej problematiky nespravodlivého bezplatného odčerpávania státisícov slovenských občanov bohatšími krajinami Únie a Európy, nebolo.

Spravodlivé riešenie tohto, nielen slovenského problému, umožňujúceho okrádanie chudobnejších krajín Únie tými bohatšími, problému nesmierne poškodzujúceho slovenskú ekonomiku a už devätnásť rokov ignorovaného kompetentnými inštitúciami Únie, by našej krajine, Slovensku, veľmi pomohlo. Veľkou sumou. Značne vyššou než miliarda eur ročne. Oveľa oveľa vyššou.

 

 

Predstavitelia mnohých kandidujúcich strán sľubujú pomôcť dôchodcom, deťom, mladým rodinám s bývaním, sľubujú zlepšiť zdravotníctvo, školstvo, dopravu, zvýšiť platy tým aj tým, atď.

Avšak, na splnenie týchto ich sľubov, predkladaných, bez pochybností, iste v tom najlepšom úmysle, tak na ich splnenie bude potrebné to najdôležitejšie, bez čoho sa tieto sľuby dajú len ťažko, ak vôbec, realizovať.

Budú potrebné finančné prostriedky. Veľmi veľa finančných prostriedkov. Budú na to potrebné peniaze zo štátneho rozpočtu, ktorý ich má, bohužiaľ, málo.

Kde tie peniaze nabrať bez toho, aby sme zvolili populistickú cestu ich požičiavania a zadlžovania sa na úkor nás, našich detí, na úkor budúcich generácií?

 

No, bola by tu problematika, dosť závažná a doteraz nikým a nikde vo svete neriešená, ktorej vyriešenie by slovenský rozpočet, nezaťažilo, ale naopak, vyriešenie ktorej by do rozpočtu, teda nám všetkým, každoročne prinieslo sumu iste vyššiu než miliarda eur. Nižšiu zaručene nie.

Možnože niektorá z tých terajších kandidujúcich strán, niektorý z jej predstaviteľov alebo aj rádových členov, či možno aj niekto iný, sa tejto problematiky chytí, možno niekto sa na to podujme  a vynaloží úsilie a čas na získanie peňazí, ktoré Slovensku a jeho občanom plným právom patria, a ktoré každoročne, už dlhé roky, naši občania nezmyselne strácajú, práve, aj kvôli pasivite jeho doterajších predstaviteľov.

 

Čím lepšie percentuálne hodnotenie v súčasných predvolebných preferenciách nejaká politická strana dosahuje, čím viac percent má nad hranicou zvoliteľnosti 5 percent, tak tým bude, pochopiteľne, opatrnejšia, tým viac bude zvažovať, či sa, vôbec, oplatí tejto téme, tejto dosiaľ nikde neriešenej problematike, tomuto narastajúcemu problému neskutočne zaťažujúcemu nielen slovenskú ekonomiku, ale aj ekonomiky mnohých krajín sveta, či sa jej oplatí venovať pozornosť a sa jej chytiť, či ju využiť v súčasnom predvolebnom boji, či by to ešte viac zvýšilo jej aktuálny percentuálny predvolebný výsledok.

 

Avšak, čím nižšie pod hranicou zvoliteľnosti, teda čím nižšie pod hranicou 5 percent sa nejaká strana v súčasných predvolebných hodnoteniach nachádza, tým to má jednoduchšie, tým menej rozhodovania o tom, či  v tomto príspevku rozpísanú problematiku využiť ako vhodný prostriedok na zlepšenie svojich súčasných predvolebných  preferencií a prilákať voliča, ktorý sa ešte nerozhodol a váha, či toho, ktorý chce voľby ignorovať, a možno aj toho, ktorý sa už, predbežne, rozhodol.

Pretože svojou snahou o propagovanie a riešenie tejto problematiky, každoročne nesmierne zaťažujúcej a poškodzujúcej, nielen slovenskú, ale aj ukrajinskú, či ekonomiky iných krajín Európy a sveta, snahou o riešenie dlhodobo opomínaného problému bližšie opísaného v tomto príspevku, nemôže v žiadnom prípade ani jedna zo strán nič stratiť, môže len získať, môže si nakloniť voličov a získať lepší volebný výsledok.

Nastolenie a riešenie tejto závažnej problematiky kandidujúcim stranám nič nezoberie, ale naopak, zvyšuje šancu tých, ktoré lavírujú na hranici vstupu do parlamentu.

 

 

 

Pre slovenského voliča by bolo, iste, prínosné, keby vedel, ako sa kandidujúce osoby či strany stavajú, resp. postavia, k problému nespravodlivého bezplatného odčerpávania státisícov občanov Slovenska bohatšími krajinami Únie a Európy.

Nespravodlivého preto, pretože krajiny, ktoré slovenských občanov odčerpávajú a zamestnávajú v svojich ekonomikách, sa už ani tou najmenšou mierou nepodieľajú na kompenzácii nákladov, ktoré boli vynaložené v dlhodobom procese prípravy týchto občanov na vykonávanie pracovnej činnosti, teda, ktoré boli vynaložené v dlhodobom procese ich výchovy a vzdelávania.

 

Nepodieľajú sa na kompenzácii týchto nákladov napriek tomu, že len vďaka týmto nákladom bol pripravený pracovník, ktorého teraz zamestnávajú v svojej ekonomike a ktorý im svojou prácou prináša zisk.

Veď, predsa, či nie zo zisku sa kompenzujú náklady, ktorých vynaložením tento zisk vznikne?

 

Verejné nastolenie tejto, dosiaľ, nielen na Slovensku či v Únii, alebo Európe, ale na celom svete, starostlivo ukrývanej tabutémy, tejto tabuproblematiky, týkajúcej sa dlhoročného problému nesmierne poškodzujúceho slovenskú ekonomiku a okrádajúceho občanov Slovenska, ale ešte viac tú ukrajinskú a jej občanov, problému poškodzujúceho ekonomiky aj ďaľších chudobnejších krajín Únie a Európy či celého sveta, tak nastolenie tejto témy predvolebné percentá nikomu, žiadnej strane, iste nezníži ani o stotinu percenta, práveže naopak, môže niekoľko tých percent len pridať.

 

 

 

Pred dvoma rokmi, v r. 2021, bol poslancom parlamentu zaslaný a na www stránke https://www.ivl.sk  umiestnený voľne stiahnuteľný 970 stranový textový súbor „Odvďačme sa rodičom“  pozn.: na danej www strane umiestnený pod grafickou ikonkou tlačítka : „Download Súbor 1“ – rozdelený na viac než 220 kapitol a podkapitol, ktorý sa oveľa hlbšie venuje problematike nespravodlivého bezplatného odčerpávania pracovnej sily zo Slovenska, z Ukrajiny či aj ďaľších chudobnejších členských krajín Únie.

Z textu tohto súboru, stiahnuteľného z vyššie uvedenej www stránky, vychádza aj obsah ďaľšieho súboru: „Úniu áno, ale nie takúto“, tiež umiestneného na uvedenej www stránke – pozn.: na danej www strane umiestnený pod grafickou ikonkou tlačítka : „Download Súbor 2“ – na ktorý má upozorniť, práve, tento blogový príspevok.

 

Súčasťou súboru „Odvďačme sa rodičom“, okrem opisu problematiky bezplatného odčerpávania pracovnej sily, je aj podrobne opísaný návrh na jej riešenie opierajúci sa a vychádzajúci tak z kompenzácie nákladov vynaložených rodičmi na výchovu dieťaťa ako aj z kompenzácie nákladov vynaložených štátom na vzdelávanie dieťaťa.

Kompenzácia nákladov vynaložených rodičmi na výchovu dieťaťa sa v tomto návrhu skladala z dvoch častí pričom jednu z nich sa strane SME RODINA podarilo tento rok uviesť do života v podobe tzv. „rodičovského dôchodku“.

 

 

Súbor – „Úniu áno, ale nie takúto“ čerpá z už vyššie spomínaného súboru „Odvďačme sa rodičom“, avšak je doplnený novými faktami, novými skutočnosťami, novou tematikou.

Jeho úlohou je upozorniť nielen na naďalej pokračujúce priživovanie sa a parazitovanie krajín Únie a Európy na ukrajinskej ekonomike, na ukrajinských občanoch, zmietaných súčasným ozbrojeným konfliktom, ale upozorniť aj na priživovanie sa a parazitovanie týchto krajín na našej rodnej krajine, na Slovensku, na slovenskej ekonomike, na slovenských Rómoch, na všetkých slovenských občanoch.

Upozorniť aj na to, že kompetentné inštitúcie Únie, nemajú na vyriešení tohto problému prinášajúcemu nesmierne zisky bohatším členom Únie na úkor tých chudobnejších, z pochopiteľných – vo vnútri príspevku podrobnejšie opísaných  – príčin, ani ten najmenší záujem.

 

 

 

Pre bližšie priblíženie problematiky riešenej v tomto súbore je nižšie uvedený zoznam jeho jednotlivých kapitol:

Obsah súboru „Úniu áno, ale nie takúto“:

 

F- Mysleli sme si, že vstup do Únie bude pre nás dobrodením. Bohužiaľ, ukazuje sa čoraz väčším trestom  …       6

Úvod k problematike príspevku

 

F1-  Zneužívanie Ukrajiny členskými krajinami Únie + ozbrojený konflikt – dve z hlavných príčin ekonomickej genocídy Ukrajiny …       10 

Krajiny Únie a Európy parazitujú na ekonomike Ukrajiny a spolu s prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom sú jednou z príčin jej obrovskej ekonomickej devastácie ako aj smrti mnohých jej občanov, smrti mnohých ukrajinských detí.

 

F2-   Európa a Únia  zneužívajú majetok Ukrajiny za viac než 369 miliárd eur  …           31

Ukrajina vynaložila viac než 369 miliárd eur na výchovu a vzdelávanie tých svojich občanov, ktorí pracujú v členských krajinách Únie či celej Európy, ale z takto vynaložených nákladov sa jej nevracia ani jedno jediné euro. 

 

F2.1- Pani predsedníčka, krv zabitých ukrajinských detí je aj na rukách tých najvyšších  predstaviteľov Únie …  51

Ide nám v skutočnosti o dobro Ukrajiny, o dobro ukrajinských občanov? Či nám ide len o získanie ďaľšieho obrovského bezplatného zdroja lacnej a kvalifikovanej pracovnej sily pre  ekonomiky krajín EU a Európy,  pracovnej sily pripravenej len na náklady občanov Ukrajiny, na úkor ich detí, na úkor ich všetkých, na úkor ich životnej úrovne? A tiež aj o získanie obrovského zdroja lacných surovín a trhu pre odbyt výrobkov mnohých členských krajín, ktorými zaplavíme územie Ukrajiny?

 

F3-  Slovensko každoročne dotuje krajiny Únie a Európy pomocou vo výške viac než 25 miliárd eur  …   56

Slovensko každoročne, bezplatne prenajíma iným krajinám – v čistom – 300 000 svojich občanov pracovníkov, bezplatne im prenajíma výrobné prostriedky v minimálnej hodnote 25 miliárd eur. 

 

F4-  Ukrajina a Slovensko ako otroci pracujúci zadarmo, či, EU v súčasnej podobe nie je dobrodením, ale čoraz väčším trestom …  73      

Slovensko, Ukrajina, Rumunsko či aj iné krajiny, prinášajú svojou prácou nesmierne zisky ekonomikám bohatších krajín Únie a Európy, avšak, tak ako aj otroci, za túto odvedenú  prácu nedostávajú, absolútne, nič. V dôsledku nespravodlivého bezplatného odčerpávania pracovnej sily sú tieto krajiny každoročne okrádané o miliardy eur. 

 

F5- Prečo Západu tak nesmierne záležalo na vstupe Slovenska do EU, či prečo za vstup  Slovenska do EU nehlasovala ani polovica oprávnených voličov  …    88

Bohatšie krajiny Západnej Európy mali nesmierny záujem na vstupe Slovenska do EU. Pretože Slovensko predstavovalo pre nich krajinu, ktorá im bude každoročne bezplatne poskytovať státisíce svojich občanov ako lacných a kvalifikovaných pracovníkov, a ktorá sa stane vďačným odbytiskom pre obrovské množstvo výrobkov západnej produkcie. 

 

F6- Rastúce bezplatné odčerpávanie státisícov slovenských občanov bez spravodlivej kompenzácie nákladov vynaložených na ich výchovu a vzdelávanie smeruje Slovensko k ekonomickému kolapsu     …  109

Bezplatné odčerpávanie státisícov slovenských občanov bohatšími krajinami Únie a Európy  znamená nielen stratu čoraz nedostatkovejších kvalifikovaných pracovníkov, ale aj stratu nákladov, ktoré boli vynaložené na ich výchovu a vzdelávanie, stratu dane zo mzdy, dane zo zisku, DPH a spotrebnej dane, či aj stratu odvodov na zdravotné a dôchodkové poistenie.

 

F6.1- Vy, Slováci, nám, Nemcom a Angličanom, dáte zadarmo svojich občanov, ktorých vychováte len na svoje náklady, a my,  pomocou nich vyrobíme výrobky, ktoré predáme, zasa, vám. A takto na vás dvakrát zarobíme.   …  114

Čím viac sa oslabí výroba na Slovensku, tým to bude väčším dobrodením pre ekonomiky  bohatších krajín Únie a Európy, pre ekonomiky tých krajín, ktoré ten výpadok výroby na Slovensku ihneď nahradia svojím exportom, exportom svojich výrobkov vyrobených, práve, aj pomocou bezplatne odčerpaných pracovníkov zo Slovenska.

 

F7 – Bezplatné odčerpávanie odborníkov zo Slovenska – stagnácia a degradácia výskumu a vývoja, úpadok a likvidácia priemyslu s vyššou pridanou hodnotou  …                    122

Čím lepších odborníkov budeme vychovávať, tým bude po nich väčší dopyt v zahraničí, tým väčšia pravdepodobnosť, že do zahraničia odídu. 

 

F8 – Pilier  o voľnom pohybe pracovnej sily ako nástroj parazitovania a priživovania sa bohatších krajín Únie na tých chudobnejších  …   129

Pilier o voľnom pohybe pracovnej sily je len polovicou riešenia prospešného všetkým členským krajinám Únie, len polovicou, ktorá sama osebe je výhodná len pre krajiny, ktoré pracovnú silu bezkompenzačne, čiže, bezplatne, odčerpávajú, a nevýhodná pre krajiny, ktoré túto pracovnú silu bezplatne poskytujú.

 

F9- Čo všetko získali bohatšie krajiny Únie vstupom Slovenska do EU, a čo, zasa, stratilo Slovensko …   132

Vstupom Slovenska do EU dochádza k ešte väčšej strate produktívnych občanov, k zániku mnohých pracovných mieste a k zahlteniu jeho trhu výrobkami západných firiem. 

 

F9.1- Čím väčšia strata pracovnej sily, tým škodlivejšie dopady na ekonomiku krajiny …   142

Čím viac pracovných príležitostí, čím viac výrobných jednotiek – firiem, závodov, podnikov, výrobných prevádzok – bude k dispozícii na teritóriu ekonomicky bohatších členských štátov EU, tým viac pracovnej sily môžu tieto krajiny odčerpávať z novopristúpených členských  štátov EU, a naopak, tým menej pracovnej sily zostane k dispozícii v novopristúpených členských štátoch Únie. 

 

F10- Koloniálne vyžieranie ekonomík Slovenska, Rumunska a Ukrajiny bohatšími krajinami Únie a Európy Bruselu vôbec  nevadí, svojou politikou ho, práveže, čoraz viac podporuje       … 149

Pri našom vstupe do EU sme si mysleli, že Brusel nám berie kompetencie preto, aby sa mu lepšie bojovalo za nás. Bohužiaľ, čoraz viac sa, však, ukazuje, že nám ich zobral preto, aby sa mu lepšie bojovalo proti nám.

 

F10.1- Dobre sa Nemcom, Angličanom či Švajčiarom buduje produktivita práce, keď im ju dotujú Slováci, Ukrajinci a  Rumuni    … 158

Keď jedny krajiny na svojej náklady pripravujú pracovnú silu nielen pre svoje potreby, ale aj pre potreby druhých krajín, tak je potom prirodzené, že náklady výrobného procesu tých krajín, ktoré pracovnú silu pripravujú, sú vyššie než náklady výrobného procesu tých krajín, ktorým je táto pracovná sila bezplatne poskytovaná.

 

F11- Korupčné eurofondy sa vychvaľujú až do neba, avšak obrovská bezplatná pomoc  Slovenska v prospech iných krajín Únie sa už zatajuje   … 165

Celková pomoc jednotlivých členských krajín v prospech druhých krajín Únie sa skladá nielen z toho neustále do neba vychvaľovaného a ospevovaného finančného príspevku v prospech eurorozpočtu, ale aj z toho nikde neuvádzaného a nonstop úspešne zamlčovaného príspevku prostredníctvom bezplatne poskytovanej lacnej pracovnej sily, prostredníctvom pracovníkov poskytovaných jednotlivými členskými krajinami Únie.

 

F12-  Eurofondy ako účinný nástroj Bruselu na udržanie ekonomického rozdielu medzi bohatšími a chudobnejšími členskými krajinami Únie    …  179

Eurofondy nie je dovolené použiť na výstavbu nových výrobných jednotiek – fabrík, závodov, podnikov, výrobných prevádzok –  pretože by to znížilo tak množstvo pracovníkov z chudobnejších krajín Únie pre potreby jej bohatších členských krajín, ako aj export z bohatších krajín Únie na trhy chudobnejších členských krajín.

 

F13 – Prečo slovenskí predstavitelia  zdôrazňujú a vyzdvihujú finančnú pomoc Únie v prospech Slovenska, ale už ani slovkom sa nezmienia a neocenia každoročnú bezplatnú pomoc Slovenska krajinám Únie?       … 187

Mnohí slovenskí predstavitelia často hovoria o tom, čo všetko robí pre nás Únia, koľko finančných prostriedkov nám z eurorozpočtu dáva, ako na nás dopláca, a my len berieme a berieme, pričom mnohí z nás to nevedia oceniť a si to vážiť. Avšak, doteraz ani jeden jediný z nich, za tých dlhých devätnásť rokov v Únii, neocenil a nevyzdvihol skutočnosť, že naša krajina, Slovensko, každoročne bezplatne poskytuje ostatným krajinám Únie nesmierne veľkú pomoc formou státisícov slovenských pracovníkov pripravených na vykonávanie pracovnej činnosti v dlhodobom procese výchovy a vzdelávania, pričom všetky náklady tohto procesu hradia len slovenskí občania.

 

F14- Slovenský občan má, predsa, právo vedieť, koľko jeho spoluobčanov pracuje v iných krajinách Únie     …  195

Občania Slovenska majú právo vedieť, koľko ich spoluobčanov pracuje v jednotlivých členských krajinách Únie. Veď, keď už zo svojich daní financujú dlhodobý proces výchovy a vzdelávania aj tých svojich spoluobčanov, ktorí sú potom odčerpávaní a zamestnávaní ekonomikami ostatných krajín Únie, tak iste majú právo vedieť, v ktorej členskej krajine a v akom počte títo ich spoluobčania pracujú.

 

F15- Prečo sa Brusel zubami-nechtami, silou mocou a za každú cenu, bráni uverejňovaniu počtu občanov jednotlivých členských krajín zamestnávaných v iných krajinách Únie            …           203

Odmietaním uverejňovania počtu občanov jednotlivých členských krajín pracujúcich v iných krajinách Únie kompetentné inštitúcie Únie chránia jej bohatšie krajiny pred požiadavkami na náhradu škôd spôsobených bezplatným odčerpávaním občanov.

 

F16- Jedny členské krajiny sa glorifikujú a z druhých sa robia vyžierky Únie    …      209

Veď tu nejde len o morálny význam bezplatného poskytovania obrovského množstva lacnej pracovnej sily novopristúpenými členskými krajinami Únie. Tu ide aj o to, aby sa konečne prestalo hlásať to klamstvo – rozširované nielen predstaviteľmi najvyšších inštitúcií Únie, ale aj mnohými predstaviteľmi tak bohatších členských krajín, ako aj, kupodivu, niektorých tých našich predstaviteľov, predstaviteľov novopristúpených členských krajín Únie – tá lož len o finančnej pomoci ako o jedinej pomoci existujúcej v Únii. Bohatšie členské krajiny EU sa glorifikujú a z tých chudobnejších sa robia vyžierky Únie. 

 

F17- Prečo sa proti nespravodlivému bezplatnému odčerpávaniu pracovnej sily neozvú naši predstavitelia      …      220

Nikto od našich predstaviteľov nechce, aby bojovali za to, čo nám nepatrí, čo nie je naše. Chceme od nich len, aby bojovali za to, čo nám plným právom patrí, čo je naše. 

 

F18- Otázkou nie je, či nespravodlivé bezplatné odčerpávanie pracovnej sily skončí, otázkou je kedy skončí, a kto bude tým prvým, kto mu začne vykrúcať krk. Môže byť ním Slovensko.  …    230

Nespravodlivé bezplatné odčerpávanie pracovnej sily z chudobnejších krajín tými bohatšími, je bohatými štátmi násilne udržiavaný relikt koloniálnej minulosti, ktorý raz skončí. Presne tak isto, ako skončilo aj otroctvo.,

 

F19– Úniu áno, ale nie takúto       …    243

Potvrdením toho, že budujeme dobrú Úniu, spravodlivú pre všetkých, bude, ak sa občania budú báť jej rozpadu, a nie sa naň tešiť.

 

 

 

 

Ak má niekto záujem o prezretie si súboru „Úniu áno, ale nie takúto“ , súbor je stiahnuteľný zo stránky https://www.ivl.sk  a na stránke umiestnený pod grafickou ikonkou tlačítka: „Download Súbor 2“

 

Riešenie problematiky nespravodlivého bezplatného odčerpávania občanov z chudobnejších krajín tými bohatšími je pre našu krajinu, pre Slovensko, veľmi žiadúce, veľmi potrebné, pretože jeho ekonomika je týmto javom nesmierne poškodzovaná.

Spravodlivé riešenie tejto problematiky by, nášmu, do záhuby sa rútiacemu rozpočtu, našej stále viac a viac sa zadlžujúcej ekonomike, žiadne peniaze nezobralo, naopak, spravodlivé riešenie tohto problému, by Slovensku prinieslo peniaze, ktoré mu už dávno plným právom patria, peniaze, ktoré by pomohli nám všetkým.

 

 

 

Možno, si mnohí z vás povedia: „Ale načo riešiť túto problematiku teraz, keď do volieb ostáva už zhruba týždeň? Ak už, tak sa s tým malo prísť skôr“.

Áno, takáto úvaha je čiastočne pravdou, ale len čiastočne.

Pretože riešenie tejto problematiky sa nekoncentruje len na obdobie pred súčasnými voľbami. Riešenie tejto problematiky je dlhodobé, a tým, ktorí sa jej budú chcieť venovať, sa jej riešenie môže stať nosným programom na ďaľšie obdobie, či už volebné alebo iné.

 

Veď riešeniu tejto problematiky, tohto problému devastujúceho slovenskú ekonomiku, sa nemusí venovať len nejaká politická strana či politik, ale sa jej môže venovať každý, kto chce pomôcť Slovensku, kto chce pomôcť svojim spoluobčanom.

Je  jedno kto to je: politik či nepolitik, poslanec či neposlanec, z ľavice či pravice, koaličný, opozičný alebo nezávislý, nejaká skupina ľudí, bohatý či možno až nie tak, ochranca práv či novinár, alebo médium ktorému záleží na občanoch Slovenska … skrátka, možno sa nájde niekto, komu nie jedno, v akých ťažkých ekonomických podmienkach žije obrovské množstvo jeho spoluobčanov, pričom nespravodlivé bezplatné odčerpánie státisícov slovenských občanov do zahraničia je jednou zo závažných príčin tejto ťažkej ekonomickej situácie.

Komu nie je jedno s akými existenčnými ťažkosťami zápasí značná časť tých, ktorí sa niekedy skladali aj na jeho výchovu a vzdelávanie, a ktorí teraz musia vyžiť z menej než skromných dôchodkov, ktorí musia šetriť na jedle, na liekoch, na oblečení … ktorí musia šetriť na svojich deťoch, ktorí musia šetriť, doslova, na všetkom.

 

Nikto tento problém, problém nespravodlivého bezplatného odčerpávania pracovnej sily, nebude za nás, Slovákov, riešiť, je to len na nás, na našich predstaviteľoch, či na niekom, komu vadí, a nemôže sa zmieriť s tým, že jeho spoluobčania sú neustále okrádaní.

Bezplatným odchodom našich občanov do zahraničia, strácame obrovské peniaze a preto by sme sa mali pokúsiť urobiť všetko preto, aby sme to strácanie peňazí zastavili.

 

Či sa už riešenia tohto obrovského problému nesmierne poškodzujúceho Slovensko a jeho občanov, problému nespravodlivého bezplatného odčerpávania slovenských občanov inými krajinami, tak či sa jeho riešenia chytí niekto zo súčasných predstaviteľov Slovenska, či niekto z tých, ktorí kandidujú v súčasných voľbách do parlamentu, či aj na tú najvyššiu funkciu, alebo sa toho chytí hocikto iný, jednoducho, niekto, komu nesmierne záleží na osude jeho rodnej krajiny a jeho spoluobčanov, tak …  ten, kto sa na podujme, ten to nebude mať ľahké, práveže, ten to bude mať nesmierne ťažké.

Skôr krv, pot a slzy a poriadne polená pod nohy od tých, ktorí z tohto doterajšieho problému nesmierne ťažia, a ktorého spravodlivé riešenie nie je pre nich výhodné.

 

Bude sa musieť postaviť proti tým silnejším a bohatším, proti Bruselu, proti kompetentným inštitúciam Únie brániacim, predovšetkým, záujmy bohatších krajín Únie.

A tie, zatiaľ, neprejavili ani ten najmenší záujem na spravodlivom riešení tohto už dlhé roky sa vlečúceho problému, pretože, práve jeho neriešenie, práve to pokračujúce nespravodlivé bezplatné odčerpávanie státisícov slovenských či miliónov rumunských a ukrajinských občanov z ich rodných krajín, im prináša obrovské zisky, aj keď za cenu zbedačovania iných.

 

Ale ten niekto nebude bojovať len za seba a za občanov svojej rodnej krajiny, ale bude bojovať aj za občanov ďaľších krajín Únie a Európy, za občanov všetkých krajín sveta, ktoré sú zneužívané a nesmierne poškodzované bezplatným odčerpávaním pracovnej sily.

A ak sa riešenie tohto problému, problému nespravodlivého bezplatného odčerpávania pracovnej sily, podarí tomu „niekomu“ posunúť aj o malý kúsok dopredu, tak tomu, ktorý to dokáže, komu sa to podarí úspešne  posunúť … „veľká vďaka“.

 

Záujmy Únie musia byť europoslancovi sväté a nadradené záujmom jeho rodnej krajiny

20.08.2023

Nasledujúci text je prepis časti politickej rozhlasovej diskusie rádia Slovensko: „Sobotné dialógy“ zo soboty 19.8. 2023 v čase 12:10- 13:00: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1134 Čas diskusie: 23:23 Moderátorka: „Pán Uhrík, vy síce teraz hovoríte veľmi zmierlivo o tom, že tá Európska únia, by sa mala, vlastne, iba zmeniť, ale v skutočnosti vy hovoríte [...]

Nezabúdajme na hrôzy vojny, aby sme ich nemuseli vidieť v oveľa hroznejšej

08.05.2023

2. svetová vojna znamenala smrť miliónov nevinných ľudí. Milióny zahynuli kvôli túžbe niekoho ovládnuť svet a stať sa pánom všetkého a všetkých. A v súčasnom ozbrojenom konflikte na Ukrajine hynú občania dvoch susediacich národov. Počas 2. svetovej vojny bojovali jedni po boku druhých proti rozpínajúcemu sa fašizmu. Teraz, však, bojujú proti sebe. [...]

A26- Ukrajina krváca a krajiny Únie a Európy sa na nej priživujú a parazitujú

15.10.2022

I. Deti, starí ľudia, všetci občania Ukrajiny neskutočne trpia a členské krajiny EU svojou chamtivosťou a priživovaním sa na nej, k tomu aktívne prispievajú. Ukrajina, podobne ako aj Slovensko, len v oveľa väčšej miere, kruto dopláca na porušovanie jedného z najdôležitejších práv občanov každej krajiny. Práva na spravodlivú kompenzáciu nákladov [...]

Huguette Bello, Huguette Bellová

Francúzi márne čakajú na nového premiéra. Socialisti zablokovali nominantku komunistov

14.07.2024 06:00

Nový ľudový front síce získal najviac kresiel v Národnom zhromaždení, ale ľavicové strany, ktoré združuje, sa nevedia dohodnúť, koho si vyberú za premiéra.

Donald Trump

Streľba na Trumpa, agenti tajnej služby ho krvavého stiahli z pódia. Strelec je mŕtvy

14.07.2024 00:36, aktualizované: 05:27

Na predvolebnom mítingu Donalda Trumpa v Pensylvánii zazneli zvuky výstrelov, následne zakrvaveného exprezidenta odviedli bezpečnostné zložky z pódia.

Election 2020 Debate

Senátor Sanders podporil Bidena, označil ho za najsilnejšieho súpera pre "demagóga a patologického klamára" Trumpa

13.07.2024 20:25

Keď sa demokrati zjednotia a nenechajú sa "rozptýliť", Biden podľa neho vyhrá.

Elon Musk

Musk prispel na Trumpovu kampaň, nie je jasné koľko, uvádza agentúra Bloomberg

13.07.2024 19:50

Miliardár daroval peniaze jednej z organizácií, ktorá sa usiluje o znovuzvolenie amerického exprezidenta.

Ivan Vlček

Demokracia plače, jej najväčší ochrancovia sa tomu smejú a kujú ju na svoj obraz.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 56
Celková čítanosť: 112629x
Priemerná čítanosť článkov: 2011x

Autor blogu

Kategórie