Založ si blog

A7- Brexit – karma za zamlčiavanie informácií

Predchádzajúci príspevok: „A6- Zamlčiavanie informácií – príčina emócií na oboch stranách“. Občania ekonomicky bohatších starších členských krajín Únie sú nahnevaní, pretože sú presvedčení, že to len ich krajiny prispievajú v prospech ostatných členov EU, občania novopristúpených členských krajín EU sú zasa nahnevaní, pretože o ich bezplatnej pomoci formou lacnej pracovnej sily v prospech bohatších členských krajín sa nič nehovorí.

——————————————————————————————————–

 

Brexit je vynikajúcou a priam nádhernou ukážkou toho – ak sa tak dá vôbec povedať – ako dokážu nepremyslené, neúplne a zavádzajúce vyhlásenia, a výpovede čelných predstaviteľov tak EU, ako aj určitých predstaviteľov bohatších členských štátov Únie, podporované článkami niektorých médií [1], [2], prispieť k zničeniu toho, čo sa dlhé roky budovalo spoločným úsilím všetkých členských štátov, toho, čo malo byť základom spoločného projektu EU.

Brexit je priam ukážkovým príkladom, ako možno pomocou dobre „nepremyslených“ vyhlásení viacerých politikov a poštuchávania niektorých médií, jediným šmahom zhodiť zo stola dlhoročné úsilie všetkých tých, ktorí videli v projekte EU možnosť spoločného ekonomického, politického a vojenského presadenia sa spoločenstva krajín Európy v súčasnom napätom svete, presadenia sa vo svete tvrdej konkurencie.

Naozaj, to čo sa nepodarilo dosiahnuť, napriek dlhoročnému úsiliu, najvýznamnejším svetovým konkurentom EU, čo sa im nepodarilo dosiahnuť počas sedemnástich rokov existencie a upevňovania projektu EU v jeho novej podobe, tak to sa brilantným spôsobom podarilo dosiahnuť – svojimi vyhláseniami, týkajúcimi sa vzájomnej pomoci členských štátov EU – tak niektorým predstaviteľom EU, ako aj predstaviteľom jej určitých členských krajín, za patričného prispenia niektorých médií.

Títo predstavitelia či politici, a tieto médiá, by si za svoju samodiverznú politiku voči Únii zaslúžili najvyššie  vyznamenania mocností – najvážnejších konkurentov EU. Samozrejme, podľa protokolu, a tiež aj s príslušným finančným ocenením.

 

Neoceniteľná služba, ktorú preukázali týmto mocnostiam, sa nedá vyjadriť v peniazoch. Bez „účinnej pomoci“ týchto predstaviteľov a týchto médií by to konkurenti Únie nikdy  nedokázali.  Nedokázali by to, čo chceli a stále chcú dosiahnuť – oslabenie jednoty a významu EU, ako svojho nepríjemného protivníka-konkurenta.

Samodeštrukcia či čiastočná samovražda EU, uskutočnená s pomocou vlastných predstaviteľov a vlastných  médií v priamom prenose, pred všetkými občanmi EU. Samodeštrukcia, ktorá spôsobila neodstrániteľné škody celej EU. Vyhlásenia týchto politikov a týchto predstaviteľov pomohli EU „zbaviť sa ťarchy“ snáď najdôležitejšieho a najstrategickejšieho člena Únie – Spojeného kráľovstva.

Toľko sa písalo, toľko sa vyzdvihoval fakt len jednej pomoci, len pomoci formou eurofondov – bez spomenutia obrovského významu bezplatnej pomoci formou pracovnej sily –  až značná časť občanov Spojeného kráľovstva  skutočne uverila tejto polopravde, tejto neúplnej pravde, ak sa to vôbec dá nazvať pravdou či polopravdou. Táto časť občanov Spojeného kráľovstva uverila tomu, že ich krajina hlboko dopláca na EU, že len dáva a dáva, a nič za to nedostáva. Predsa im to tak servírujú. Ako politici, tak aj médiá.

Nikto nebol schopný objasniť – či už politici, alebo média – občanom Spojeného kráľovstva   pravdu aj o existencii tej druhej pomoci, pravdu o bezplatnej pomoci vo forme obrovského množstva pracovnej sily, z ktorej sa bohate prebohate dostáva aj ekonomike Spojeného kráľovstva. O bezplatnej pomoci, pomoci zadarmo, ktorú dostáva Spojené kráľovstvo – ako aj veľa ďaľších starších členských štátov EU – už dlhé roky, formou obrovského počtu zahraničných pracovníkov z novopristúpených členských štátov EU, a nielen z nich.

Zahraničných pracovníkov, ktorí boli na svoje profesie pripravovaní výlučne na náklady svojich rodných krajín, bez najmenšieho prispenia ich budúcich zamestnávateľov, bez najmenšieho prispenia ich budúcich zamestnávateľských ekonomík. Zahraničných pracovníkov, ktorí takýmto spôsobom ušetrili a šetria desiatky či stovky miliárd eur ekonomikám ich zamestnávateľských krajín, ušetrili im náklady na výchovu a vzdelávanie, ktoré miesto nich museli vynaložiť rodné krajiny týchto zahraničných pracovníkov. Pretože v prípade neexistencie týchto zahraničných pracovníkov by ich zamestnávateľské krajiny museli vynaložiť zo svojich rozpočtov omnoho väčšie finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie potrebných pracovníkov z radov vlastných občanov.

Nik už nepovedal občanom Spojeného kráľovstva o pomoci, ktorej nesmierny význam –  nielen pre ekonomiku Spojeného kráľovstva, ale aj pre ekonomiky ďaľších starších členov EU – sa z neznámych príčin naďalej zamlčiava, a je o ňom ticho tiché tichúce, občanov Únie mätúce.

Keby to tí občania vedeli, keby im nebola zamlčovaná táto informácia o bezplatnej pomoci, ktorá do ich krajiny,  do Spojeného kráľovstva, prúdi z novopristúpených členských krajín vo forme pracovnej sily, keby poznali skutočný rozsah tejto pomoci, a nemali k dispozícii len neustále sa opakujúce jednostranné informácie týkajúce sa pomoci realizovanej Spojeným kráľovstvom, tak tá časť stúpencov Brexitu, ktorá vznikla ako výraz nesúhlasu s údajne nadmernými platbami Spojeného kráľovstva do spoločného rozpočtu EU, by neexistovala, resp. by bola zanedbateľná. Nemala by totiž žiadny dôvod na svoj vznik.

Pretože práve táto časť občanov, práve títo občania, boli  zavádzajúcim spôsobom presvedčení len o pomoci ich krajiny, o platbách ich krajiny – Spojeného kráľovstva – do rozpočtu EU, pričom o obrovskej bezplatnej pomoci vo forme neustáleho prísunu množstva pracovnej sily do ich krajiny nemali, či mali len povrchné znalosti.

A keďže o tejto pomoci, o pomoci prúdiacej do ich krajiny, o pomoci Spojenému kráľovstvu, nemali žiadne informácie, resp. len minimálne, absolútne nevystihujúce jej skutočný rozsah, keďže im o nej nikto nič nepovedal, práve naopak, táto informácia sa z neznámych dôvodov zamlčovala, a stále sa zamlčuje a zahmlieva, tak je pochopiteľné a logické, že sa postavili voči tomu, aby ich krajina len platila a platila do rozpočtu EU, a druhí len brali a brali. A preto je celkom prirodzené, že hlasovali tak ako hlasovali. Je logické, že hlasovali za vystúpenie z EU, za odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie … že hlasovali za Brexit.

Títo občania boli a sú hlboko presvedčení o tom, ako vysoko doplácajú na EU svojimi platbami. Áno, toto, táto informácia – koľko každoročne vkladali do rozpočtu EU – im bola neustále pripomínaná. Ale informácia o obrovskej pomoci ich ekonomike, informácia o bezplatnej pomoci prúdiacej do ich krajiny z novopristúpených členských štátov, o bezplatnej pomoci vo forme lacnej pracovnej sily, tak táto informácia bola a je pre nich ako keby tajná, zakázaná, nik im o nej nehovoril, a stále nehovorí. A preto hlasovali tak, ako hlasovali. Za Brexit.

 

A ten fakt obrovského významu bezplatne poskytovanej pracovnej sily nielen z krajín Východnej Európy, bez ktorej by ekonomika Spojeného kráľovstva nikdy nedosiahla tú úroveň rozvoja, ktorou sa v súčasnosti vyznačuje, je bohužiaľ,  silne zdôraznený súčasným  kritickým nedostatkom zahraničných pracovníkov, ktorých hrozivá situácia spojená s pandémiou koronavírusu Covid-19 prinútila na návrat zo Spojeného kráľovstva do ich domovských krajín.

Poľnohospodárstvo Spojeného kráľovstva, kriticky závislé od tejto pracovnej sily, je v ťažkej situácii. Čo robiť? Odkiaľ zobrať potrebnú pracovnú silu? Nielen do poľnohospodárstva. Ale aj do iných oblastí ekonomiky.

Súčasná situácia s pandémiou koronavírusu mnohým v Spojenom kráľovstve, a nielen v ňom, otvorila a ešte otvorí oči, a ukázala na nesmierny význam bezplatne poskytovanej lacnej pracovnej sily z novopristúpených členských krajín zamestnávanej v ekonomikách bohatších členských i nečlenských krajín Únie.

 

Každý zamestnávateľ, teda aj zamestnávateľ zahraničných pracovníkov, má evidentný záujem na čo najpružnejšom zásobovaní potrebnou pracovnou silou, pretože každý jej výpadok znamená straty v procese výroby, straty znižujúce jeho zisk.  A také udalosti, akými je aj súčasná pandémia koronavírusu Covid-19, spôsobujú veľké starosti hlavne tým ekonomikám, tým zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú veľké počty zahraničných pracovníkov. Výpadok týchto pracovníkov, spôsobený ich návratom do svojich rodných krajín, im spôsobuje značné straty.

Nedostatok zahraničných pracovníkov sa kriticky prejavuje tak v oblasti poľnohospodárskej výroby pri ošetrovaní plodín či pri zbere úrody, ako aj v priemysle. V dôsledku deficitu pracovnej sily dochádza aj k znehodnoteniu časti úrody, a následne k zvýšeniu jej ceny. A táto nepriaznivá situácia s nedostatkom zahraničných pracovníkov poznačuje aj priemyselnú výrobu v tých krajinách, ktoré sú veľkými odčerpávateľmi lacnej pracovnej sily z novopristúpených členských krajín. 

V ekonomikách bohatších západných krajín pracujú milióny občanov z novopristúpených členských krajín. Každý vypadnutý zahraničný pracovník znamená stratu pre ich zamestnávateľov, ako aj stratu ziskov nielen ich zamestnávateľov, ale aj stratu štátnych rozpočtov zamestnávateľských krajín, stratu aj v dôsledku výpadku dane z ich mzdy. Východiskom z tejto nepríjemnej situácie je čo najrýchlejší vývoj účinných vakcín, a čo najrýchlejšie zaočkovanie zahraničných pracovníkov v ich rodných krajinách, aby sa mohli čo najskôr vrátiť späť na svoje zahraničné pracoviská v krajinách Západnej Európy. 

To nie je len strata lacnej pracovnej sily prichádzajúcej z novopristúpených členských krajín, to nie je len strata samotných pracovníkov vytvárajúcich hodnoty. To je aj strata bezplatne odčerpávaných zahraničných pracovníkov, to je strata pracovníkov, na výchovu a vzdelávanie ktorých nemuseli ich zamestnávateľské ekonomiky, t. j. ekonomiky bohatších členských i nečlenských krajín Únie vynaložiť zo svojich rozpočtov ani euro. Všetky náklady spojené s výchovou a vzdelávaním týchto zahraničných pracovníkov znášajú ich rodné krajiny, všetky tieto náklady znášajú spoluobčania týchto odčerpávaných pracovníkov. Krajiny, ktoré ich bezplatne odčerpávajú, ich majú k dispozícii bez minimálnej účasti na spravodlivej kompenzácii nákladov vynaložených v dlhodobom procese výchovy a vzdelávania týchto odčerpávaných občanov, vynaložených v ich rodných krajinách. 

Čo najrýchlejšie zaočkovanie miliónov občanov novopristúpených členských krajín –strategicky dôležitých pre ekonomiky bohatších členských i nečlenských krajín Únie ako bezplatného zdroja lacnej pracovnej sily – a ich návrat na svoje pôvodné pracoviská v ekonomikách bohatších členských i nečlenských krajín EU je snáď najdôležitejšou súčasnou požiadavkou zo strany bohatších krajín Západnej Európy. Ich zaočkovanie je dôležitým predpokladom ich návratu na pôvodné pracoviská v bohatších členských i nečlenských krajinách Únie, je veľmi dôležitým predpokladom na rozbehnutie pandémiou utlmených ekonomík týchto krajín, na opätovný nástup predpandemickej intenzity výroby mnohých globálnych či nadnárodných zamestnávateľov v krajinách odčerpávajúcich značné množstvá pracovnej sily, v bohatších členských i nečlenských krajinách Západnej Európy.

 

[1] https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/396447-britsky-bulvar-lobuje-za-brexit/

[2] https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/396880-predreferendova-kampan-britom-vzala-zdravy-usudok/

 

Nasledujúci príspevok: „A8- O bezplatnej pomoci novopristúpených členských krajín sa mlčí“

 

Ako do slovenského štátneho rozpočtu každoročne priniesť viac než miliardu eur

22.09.2023

Ako pritiahnuť voliča, z podzvoliteľných preferencií sa presekať do parlamentu a do štátneho rozpočtu Slovenska každoročne priniesť oveľa viac než miliardu eur. Cieľom tohto príspevku je upriamiť pozornosť na problematiku, ktorá má v súčasnom tvrdom predvolebnom boji šancu zaujať a prilákať voliča. Zaujať a prilákať nielen niektorého voliča, teda [...]

Záujmy Únie musia byť europoslancovi sväté a nadradené záujmom jeho rodnej krajiny

20.08.2023

Nasledujúci text je prepis časti politickej rozhlasovej diskusie rádia Slovensko: „Sobotné dialógy“ zo soboty 19.8. 2023 v čase 12:10- 13:00: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1134 Čas diskusie: 23:23 Moderátorka: „Pán Uhrík, vy síce teraz hovoríte veľmi zmierlivo o tom, že tá Európska únia, by sa mala, vlastne, iba zmeniť, ale v skutočnosti vy hovoríte [...]

Nezabúdajme na hrôzy vojny, aby sme ich nemuseli vidieť v oveľa hroznejšej

08.05.2023

2. svetová vojna znamenala smrť miliónov nevinných ľudí. Milióny zahynuli kvôli túžbe niekoho ovládnuť svet a stať sa pánom všetkého a všetkých. A v súčasnom ozbrojenom konflikte na Ukrajine hynú občania dvoch susediacich národov. Počas 2. svetovej vojny bojovali jedni po boku druhých proti rozpínajúcemu sa fašizmu. Teraz, však, bojujú proti sebe. [...]

Spišská Nová Ves ZSSK rušeň vlak

V Spišskej Novej Vsi sa samovoľne pohol rušeň. Zastavili ho až o 17 kilometrov ďalej

02.03.2024 22:56

Uvoľnený rušeň patril podľa železníc nákladnému dopravcovi.

Izrael Palestínčania Gaza

Izrael zväčša súhlasil s rámcovou dohodou o prímerí v Pásme Gazy

02.03.2024 22:16

Delegácia Hamasu by mala podľa médií pricestovať do Káhiry na nedeľňajšie rokovania.

Jemen Rubymar loď potopenie

Nákladná loď, ktorú vo februári raketou zasiahli húsíovia, sa potopila

02.03.2024 21:46

Ide o vôbec prvú loď, ktorú jemenskí povstalci potopili v rámci svojich útokov na lodnú dopravu v Červenom mori.

Taurus

Nemecké ministerstvo obrany potvrdilo závažný únik informácií z armády o pomoci Ukrajine

02.03.2024 20:36

Nemecké úrady vyšetrujú nahrávku zverejnenú Ruskom, v ktorej údajne nemeckí vojenskí predstavitelia hovoria o podpore Ukrajiny vrátane potenciálneho použitia striel dlhého doletu Taurus.

Ivan Vlček

Demokracia plače, jej najväčší ochrancovia sa tomu smejú a kujú ju na svoj obraz.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 56
Celková čítanosť: 106787x
Priemerná čítanosť článkov: 1907x

Autor blogu

Kategórie