Založ si blog

A21- Prečo len oni sú stále tí dobrí?

 

Novopristúpené členské krajiny Únie sú príjemcami rozsiahlej finančnej pomoci prúdiacej do nich prostredníctvom eurofondov.

O tejto pomoci sa informuje vo všetkých médiach každej členskej krajiny, neustále o nej hovoria predstavitelia EU, predstavitelia jednotlivých členských krajín, tí nižší, vyšší, a, samozrejme, aj tí najvyšší. Podrobne sa o nej hovorí, o tom, koľko finančných prostriedkov z nášho spoločného eurorozpočtu jednotlivé členské krajiny dostávajú a akou sumou do tohto rozpočtu prispievajú, v akej oblasti sa tieto finančné prostriedky využijú a pod.

A, samozrejme, nezabudne sa zdôrazniť, že na túto pomoc doplácajú tie bohatšie členské krajiny, ktoré do spoločného rozpočtu viac prispievajú než z neho dostávajú. Že doplácajú na úkor tých slabších novopristúpených členských krajín, ktoré zasa viac z eurorozpočtu dostanú, než do neho vložia.

 

Avšak, existuje ešte jedna dôležitá, porovnateľná, ba svojim rozsahom možno oveľa,  oveľa väčšia pomoc, o ktorej sa nič v EU nehovorí, na verejnosť jednotlivých členských krajín nepresiakne o nej ani minimum informácií a údaje o nej, ak vôbec existujú, tak sú utajované a zamlčované.

V svojich prejavoch či príhovoroch  neposkytne  o nej ani minimum informácií nielenže žiadny predstaviteľ Únie,  či jej inštitúcia,  nepovedia o nej absolútne nič  – čo je vcelku pochopiteľné –  predstavitelia tých členských krajín, ktoré z tejto pomoci nepredstaviteľne ťažia na úkor tých slabších členských krajín, ale, čo je takmer k neuvereniu a veľmi čudné, nepovedia o nej nič ani predstavitelia tých členských krajín, ktoré túto pomoc financujú na úkor svojich ekonomík, na úkor svojich štátnych rozpočtov, na úkor všetkých svojich občanov.

 

Jedná sa o pomoc formou miliónov občanov z z novopristúpených členských krajín, ktorí sú bezplatne odčerpávaní zo svojich rodných krajín a sú zamestnávaní v ekonomikách bohatších členských i nečlenských krajín Únie.

Pritom všetky náklady spojené s prípravou týchto občanov na zapojenie sa do pracovného procesu, teda všetky náklady vynaložené v dlhodobom procese ich výchovy a vzdelávania, sú hradené tak ich rodičmi, ako aj ich rodnými krajinami.

Avšak krajiny, ktoré týchto pracovníkov z novopristúpených členských krajín bezplatne odčerpávajú, zamestnávajú a ich práca im prináša obrovské zisky, sa už ani najmenšou mierou nepodieľajú na spravodlivej kompenzácii týchto nákladov. Absolútne sa nepodieľajú na kompenzácii nákladov, vynaloženie ktorých viedlo k dosiahnutiu ich ziskov.

 

 

 

Tešilo by vás, keby sa váš súrodenec zúčastňoval na domácich prácach v rodine takou istou mierou ako aj vy, ale o jeho pomoci by vedel každý, jeho pomoc by bola široko prezentovaná a pozitívne komentovaná v celej rodine, všetci by sa ňou nadchýňali, a ak by sa tá jeho pomoc týkala vás, ak by pomohol vám, boli by ste na to dôkladne a neustále upozorňovaný, a ako výraz vďaky by sa od vás očakával samozrejmý súhlas so všetkým, čo tento váš súrodenec povie a čo chce, čo si želá.

 

Ale o vašej pomoci, nemenej významnej, pomoci v prospech celej rodiny, o vašej pomoci aj v prospech vášho súrodenca, by sa už nehovorilo nič, nehovoril by o nej nikto, všetci by sa správali ako keby tá vaša pomoc neexistovala. Všetci by ju prehliadali.

Bolo by vám to príjemné? Tešilo by vás to? Bavilo by vás žiť v takejto rodine? Či by ste netúžili žiť radšej s niekým, medzi takými ľuďmi, ktorí by si vašu pomoc vážili, a vedeli by ju náležite oceniť?

Či nie sme v Únii na jednej lodi, či nie sme jedna rodina?

 

Nemožno sa potom čudovať, ak v tejto rodine, v ktorej sa zdôrazňujú len prednosti jedných, len tých starších a silnejších súrodencov, len prínos tých starších súrodencov, a prínos tých druhých, tých mladších a slabších, sa z neznámych dôvodov zamlčuje, no tak sa nemožno čudovať, že tí, „ničneprinášajúci a ničnedávajúci“ členovia, nechcú v takejto rodine zostať, nechcú zostať s tými, pre ktorých sú ničím, pre ktorých sú len zbytočnou záťažou.

Zotrvávanie v nej berú ako nutné zlo, a snažia sa z nej čím skôr dostať.

Snažia sa odísť z takejto patologickej rodiny, snažia sa nájsť niekoho, kto ocení ich prínos, kto ocení ich vynakladanú námahu a energiu, niekoho, kto si toho, čo vynakladá námahu a energiu v prospech iného, váži, kto vie oceniť pomoc jedného v prospech druhých.

 

Veď keď priberiem niekoho do rodiny, a je slabší, tak sa mu snažím pomôcť, a nie ho ošklbať, kde sa len dá.

Predsa sa nám mohlo hneď pri vstupe povedať, že pod tou sľubovanou  a ponúkanou bratskou láskou sa myslí aj okrádanie svojho blížneho. Aspoň by bol človek od samého začiatku v obraze.

 

EU nemôže predsa existovať na, bohužiaľ, stále fungujúcom princípe: „Silnejší vyhráva“. Na princípe, ktorý v Európe fungoval, kým sme ešte neboli v Únii, kým sme ešte boli navzájom si  konkurujúce ekonomiky.

Európska únia nemôže existovať na princípe bohatších súrodencov zneužívajúcich tých chudobnejších, na princípe využívajúcich a využívaných. Na princípe, že ak nemáte ten správny názor – napríklad na otázku migrácie či aj ďaľších – budete potrestaný, zničený, zašľapaný.

Buď slepá poslušnosť alebo pomsta vo forme tvrdého trestu.

 

Buď budeme žiť ako veľká súdržná rodina, alebo ako rozhádaná rodina, z ktorej sa chcú mnohí dostať čím skôr preč a začať svoj vlastný život.

 

Hovorí sa: „Hľadajme to, čo nás spája, a nie to, čo nás rozdeľuje.“

Len keď toho, čo nás spája, je čoraz menej a menej, a toho, čo nás rozdeľuje, je čoraz viac a viac. To hľadanie je čoraz náročnejšie.

 

Aký je vlastne cieľ Únie? Rovnakú spravodlivosť pre všetkých či rovnejšiu pre rovnejších a rovnú pre rovných?

 

 

 

 

Poznámka:

Problematike pracovnej migrácie a s ňou spojenej problematike zatiaľ neriešeného nespravodlivého bezplatného odčerpávania pracovnej sily z ekonomicky chudobnejších krajín (napr. zo Slovenska a z iných chudobnejších členských krajín Únie, či aj z Ukrajiny), javu, ktorý je príčinou značného poškodzovania  ekonomík krajín bezplatne poskytujúcich značné množstvá pracovníkov iným bohatším krajinám, sú venované nasledovné tri, priebežne doplňované blogy:

 

A-Blog: „Rovní a rovnejší, naivní a vyčuraní“, (začína príspevkom A1[1])

B-Blog: „My znášame náklady, ale zisky už zhŕňajú iní“, (začína príspevkom B1 [2])

C-Blog: „Úniu áno, ale nie takúto“, začína príspevkom C1 [3])

 

Tieto tri blogy A, B a C  zahrňujú nielen opis jedného z najzávažnejších doteraz neriešených problémov v EU, teda opis bezplatného odčerpávania lacnej pracovnej sily z novopristúpených členských krajín Únie,  ale aj čoraz hrozivejšie dôsledky tohto odčerpávania.

A práve v štvrtom blogu D („Odvďačme sa rodičom“ ) – začínajúci príspevkom D0 [4] – je opísané riešenie tohto problému.

Blog D je, vlastne, odpoveďou na otázky kladené v blogoch A, B a C.

 

 

Blog D („Odvďačme sa rodičom“ ) zahrňuje opis  riešenia, ktoré by zlepšilo situáciu  v mnohých problémových oblastiach ekonomiky. V prvom rade by zlepšilo neľahkú finančnú situáciu množstva našich rodičov a dôchodcov a riešenie tejto ich zlej ekonomickej situácie by následne spôsobilo reťazovú reakciu samovoľného zlepšenia stavu v mnohých ďaľších problémových oblastiach ekonomiky, konkrétne by pomohlo so zlepšením v nasledovných oblastiach:

 

nízka pôrodnosť, starnutie obyvateľstva, zvyšovanie veku odchodu do dôchodku, skorší odchod do dôchodku, zapojenie sa problematických a dlhodobo nezamestnaných občanov do pracovného procesu, nezamestnanosť mladých ľudí, nelegálna prácalepšia regulácia migračného prúdu z Afriky či Ázie, skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na školách, väčšie zapájanie sa  rodičov do vzdelávacieho procesu dieťaťa, zlepšenie školskej dochádzky, zväčšenie starostlivosti o vlastné zdravie, zvýšenie motivácie rodičov k ochrane detí pred užívaním návykových látok, zabezpečenie dostatočného množstva odborníkov a vysokokvalifikovaných pracovníkov pre potreby členských krajín EU, oživenie ekonomiky, pozitívna diskriminácia starších občanov pri zamestnávaní sa, podpora predaja domácich potravín na domácom trhu, rast  domácej poľnohospodárskej výroby a na ňu naväzujúceho potravinárskeho priemyslu a zvýšenie úrovne potravinovej sebestačnosti, viacdetná rodina ako prostriedok na zníženie uhlíkovej stopy, zlepšenie finančnej situácie starších bezdetných párov, zefektívnenie ekonomiky nahradením pasívnej pracovnej sily aktívnou a i.

 

 

– nízka pôrodnosť (viď príspevok „D24.1.6 – Peniaze len tým, ktorých deti pracujú a pôrodnosť vzrastie“ [5], resp. kapitoly D24.1, D24.1.1- D24.1.4  súboru „Odvďačme sa rodičom“ stiahnuteľného z www stránky [11])

starnutie obyvateľstva resp. omladenie populácie (kapitoly D24.2, D24.2.1 a D24.2.2 súboru „Odvďačme sa rodičom“ stiahnuteľného z www stránky [11])

zvyšovanie veku odchodu do dôchodku resp. jeho zníženie (kapitola D24.3 súboru „Odvďačme sa rodičom“ stiahnuteľného z www stránky [11])

– skorší odchod do dôchodku (viď príspevok „D24.3 [6], resp. kapitola D24.3 súboru „Odvďačme sa rodičom“ stiahnuteľného z [11])

zapojenie sa problematických a dlhodobo nezamestnaných občanov do pracovného procesu a nezamestnanosť mladých ľudí (viď príspevok „D24. 4- Dlhodobo nezamestnaní občania ako účinná brzda ekonomiky, čo s tým?“ [7], resp. kapitola D24.4 súboru „Odvďačme sa rodičom“ stiahnuteľného z [11])

– nelegálna práca (viď príspevok „D24.5 – Práca na čierno, čo s ňou?“ [8], resp. kapitola D24.5 súboru „Odvďačme sa rodičom“ stiahnuteľného z [11])

lepšia regulácia migračného prúdu (viď príspevok „D24. 6- Migračný  prúd rastie, ale bol by tu recept“ [9], resp.  kapitoly D24.6  a D24.6.1 súboru „Odvďačme sa rodičom“ stiahnuteľného z [11])

– skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu dieťaťa (kapitola D24.8 súboru „Odvďačme sa rodičom“ stiahnuteľného z [11])

väčšie zapájanie sa  rodičov do vzdelávacieho procesu dieťaťa (kapitola D24.8 súboru „Odvďačme sa rodičom“ stiahnuteľného z [11])

zlepšenie školskej dochádzky (kapitola D24.8 súboru „Odvďačme sa rodičom“ stiahnuteľného z [11])

zväčšenie starostlivosti o vlastné zdravie (kapitola D24.7 súboru „Odvďačme sa rodičom“ stiahnuteľného z [11])

zvýšenie motivácie rodičov k ochrane detí pred užívaním návykových látok (kapitola D24.7.1 súboru „Odvďačme sa rodičom“ stiahnuteľného z [11])

zabezpečenie dostatočného množstva odborníkov a vysokokvalifikovaných pracovníkov pre potreby členských krajín EU (kapitoly D24.10 a D24.10A súboru „Odvďačme sa rodičom“ stiahnuteľného z [11])

oživenie ekonomiky (kapitola D24.9 súboru „Odvďačme sa rodičom“ stiahnuteľného z [11])

pozitívna diskriminácia starších občanov pri zamestnávaní sa (kapitola D24.11 súboru „Odvďačme sa rodičom“ stiahnuteľného z [11])

podpora predaja domácich potravín na domácom trhu (kapitoly D24.13 a tiež D34.5.1 súboru „Odvďačme sa rodičom“ stiahnuteľného z [11])

– rast  domácej poľnohospodárskej výroby a na ňu naväzujúceho potravinárskeho priemyslu (kapitoly D24.13 a tiež D34.5.1  súboru „Odvďačme sa rodičom“ stiahnuteľného z [11])

– zvýšenie úrovne potravinovej sebestačnosti  (kapitoly D24.13 a tiež D34.5.1 súboru „Odvďačme sa rodičom“ stiahnuteľného z [11])

– viacdetná rodina ako prostriedok na zníženie uhlíkovej stopy (kapitola D24.12 súboru „Odvďačme sa rodičom“ stiahnuteľného z [11])

zlepšenie finančnej situácie starších bezdetných párov (kapitola D24.14  súboru „Odvďačme sa rodičom“ stiahnuteľného z [11])

zefektívnenie ekonomiky nahradením pasívnej pracovnej sily aktívnou (kapitola D24.15 súboru „Odvďačme sa rodičom“ stiahnuteľného z [11])

 

 

Príspevky týchto štyroch, vyššie spomenutých blogov A, B, C a D, sú tvorené väčším či menším prepracovaním, resp. doplnením, jednotlivých kapitol (častí), zhruba pred rokom uverejneného, a, zatiaľ, nedokončeného súboru: „Odvďačme sa rodičom“, stiahnuteľného z www stránky:  https://www.ivl.sk/ [11].

 

Jednotlivé kapitoly tohto súboru – „Odvďačme sa rodičom“ – umiestneného na stránke [11] sú prepracuvávané a prispôsobované požiadavkám kladeným na formu blogových príspevkov a sú uverejňované ako príspevky v štyroch, už vyššie spomenutých blogoch A, B, C, a D.

A posledný blog „E“:„Nezničme si ju skôr, než z nej vykročíme“ (začína príspevkom E1 [10]) sa zaoberá problematikou otepľovania našej planéty a diskutabilného spôsobu jeho riešenia spočívajúceho v nákladnom znižovaní emisií oxidu uhličitého produkovaných ľudskou činnosťou.

 

 

[1]  https://vlcekivan.blog.pravda.sk/2021/12/20/a1-zla-situacia-dochodcov/

[2]https://ivlcek.blog.pravda.sk/2021/12/22/b1-financovanie-nakladov-vzdelavania-v-novopristupenych-clenskych-krajinach-eu/

[3] https://vlcek.blog.pravda.sk/2021/12/29/c1-prispevok-clenskych-krajin-unie-do-eurorozpoctu-cerpanie-z-eurofondov/

[4] https://ivanvlcek.blog.pravda.sk/2021/12/18/uvod/

[5] https://ivanvlcek.blog.pravda.sk/2022/05/28/d24-1-6-peniaze-len-tym-ktorych-deti-pracuju-a-porodnost-vzrastie/

[6]  https://ivanvlcek.blog.pravda.sk/2022/07/09/d24-3-ved-oni-su-tu-aj-pre-nas-a-my-pre-nich-my-vsetci-sme-tu-jedni-pre-druhych/

[7] https://ivanvlcek.blog.pravda.sk/2022/08/20/d24-4-dlhodo bo-nezamestnani-obcania-ako-ucinna-brzda-ekonomiky-co-s-tym/

[8] https://ivanvlcek.blog.pravda.sk/2022/08/25/d24-5-praca-na-cierno-co-s-nou/

[9] https://ivanvlcek.blog.pravda.sk/2022/10/22/d24-6-migracny-prud-rastie-ale-bol-by-tu-recept/

[10] https://vlceki.blog.pravda.sk/2022/02/01/e1-nasa-planeta-nebojuje-proti-nam-ona-sa-len-brani-nasmu-utoku/

[11] https://www.ivl.sk

 

 

Nasledujúci príspevok: „A22 – Pomoc druhým dáva zmysel nášmu bytiu“

 

 

Ako do slovenského štátneho rozpočtu každoročne priniesť viac než miliardu eur

22.09.2023

Ako pritiahnuť voliča, z podzvoliteľných preferencií sa presekať do parlamentu a do štátneho rozpočtu Slovenska každoročne priniesť oveľa viac než miliardu eur. Cieľom tohto príspevku je upriamiť pozornosť na problematiku, ktorá má v súčasnom tvrdom predvolebnom boji šancu zaujať a prilákať voliča. Zaujať a prilákať nielen niektorého voliča, teda [...]

Záujmy Únie musia byť europoslancovi sväté a nadradené záujmom jeho rodnej krajiny

20.08.2023

Nasledujúci text je prepis časti politickej rozhlasovej diskusie rádia Slovensko: „Sobotné dialógy“ zo soboty 19.8. 2023 v čase 12:10- 13:00: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1134 Čas diskusie: 23:23 Moderátorka: „Pán Uhrík, vy síce teraz hovoríte veľmi zmierlivo o tom, že tá Európska únia, by sa mala, vlastne, iba zmeniť, ale v skutočnosti vy hovoríte [...]

Nezabúdajme na hrôzy vojny, aby sme ich nemuseli vidieť v oveľa hroznejšej

08.05.2023

2. svetová vojna znamenala smrť miliónov nevinných ľudí. Milióny zahynuli kvôli túžbe niekoho ovládnuť svet a stať sa pánom všetkého a všetkých. A v súčasnom ozbrojenom konflikte na Ukrajine hynú občania dvoch susediacich národov. Počas 2. svetovej vojny bojovali jedni po boku druhých proti rozpínajúcemu sa fašizmu. Teraz, však, bojujú proti sebe. [...]

nôž, krv, zranenie

Veľká tragédia v Hlohovci: V byte našli dobodaného 19-ročného mladíka. Polícia zadržala podozrivého

20.04.2024 21:44, aktualizované: 22:26

Privolaní záchranári mu už nedokázali pomôcť.

Taiwan, vojaci

USA odklepli spojencom pomoc za 95 miliárd dolárov. Biden: Jasná správa o našej sile

20.04.2024 19:51, aktualizované: 22:34

Rad kongresmanov ocenil, že šéf Snemovne Mike Johnson zákony na hlasovanie predložil. Johnson kvôli tomu podľa médií riskuje vlastný post.

nehody

Nešťastný deň pre Brezovú pod Bradlom: Dve nehody a päť zranených. Zasahoval aj vrtuľník

20.04.2024 19:29

Polícia vyšetruje okolnosti dvoch dopravných nehôd, ku ktorým došlo v sobotu v Brezovej pod Bradlom.

loď, trajekt, potopený

V Stredoafrickej republike zahynulo pri potopení sa lode 58 ľudí, smerovali na pohreb

20.04.2024 18:56, aktualizované: 21:33

Podľa svedkov viezla rybárska loď na rieke Mpoko v Bangui viac ako 300 osôb. Pomoc prišla až po 40 minútach.

Ivan Vlček

Demokracia plače, jej najväčší ochrancovia sa tomu smejú a kujú ju na svoj obraz.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 56
Celková čítanosť: 108080x
Priemerná čítanosť článkov: 1930x

Autor blogu

Kategórie